Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 
 1. nl
 2. Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens

Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons topprioriteit. Wij informeren u hieronder over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en in ons bedrijf. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG-neu), die van toepassing zijn vanaf 25.05.2018, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), die van toepassing is vanaf 25.05.2018.

 

Verwerking van persoonsgegevens in het bedrijf

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen als onderdeel van het verzoek om informatie, een verzoek, het starten van een bedrijf, het contract, online-bestellingen of onze zakelijke relatie. We verwerken verder, voor zover nodig voor de uitvoering van het contract, persoonsgegevens, die wij van andere bedrijven of andere derde partijen op die manier (bijv. om opdrachten uit te voeren, contracten af te sluiten of op basis van uw toestemming) hebben ontvangen. Relevante persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens (naam, adres en andere contactgegevens). Daarnaast kunnen deze bestaan uit bestelgegevens, gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen, reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

 

1.    Doel en juridische basis van de verwerkingen

Het doel en de verwerking is primair gebaseerd op de dienst waarvoor u opdracht hebt gegeven of die u hebt aangevraagd.

1.    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van de noodzakelijke precontractuele maatregelen (art.  6 lid 1 letter b AVG). 

 • De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de levering en bemiddeling van handelstransacties, met name voor het tot stand brengen of afsluiten van een contract met u en de uitvoering van uw opdrachten. Verder voor het opvolgen van vragen of bestellingen bij gebruik van een bestaande online-winkel.

2.    De verwerking vindt plaats in het kader van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG). Indien nodig verwerken we de gegevens verder dan de daadwerkelijke uitvoering van het contract voor de bescherming legitieme belangen van ons of derden

 • Gegevensuitwisseling met kredietbureaus (SCHUFA, Creditreform) voor het bepalen van de kredietwaardigheid resp. risico’s van niet-nakoming
 • Adverteren of markt- en opinie-onderzoek, op voorwaarde dat zij geen bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 •  Afhandeling van vragen en het aanvragen van informatie
 • Beweren van juridische claims en verdediging in juridische geschillen
 • Garanderen van de IT-beveiliging
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

3.    U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6 lid 1 letter A AVG).

 • In zoverre u ons toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. reclame, distributie van nieuwsbrieven, publicatie van foto’s of persoonsgegevens) hebt gegeven, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.
 • Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming voorafgaand aan de geldigheid van de AVG, dat wil zeggen voor 25 mei 2018 aan ons zijn gegeven.
 • De intrekking is alleen van toepassing met ingang voor de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking, worden niet beïnvloed.

4.    De verwerking is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (art. 6 lid 1 letter C AVG).

 • Als bedrijf zijn wij onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen in het kader van inspectie- en rapportageverplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid. Andere vereisten kunnen op de wet op ernstige handicap, beroepsverenigingen, het voorkomen van fraude en het witwassen van geld, het voldoen aan de vereisten van de EU-verordening ter bestrijding van het terrorisme, enz. zijn gebaseerd.

 

2.    Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens (als er gegevensoverdracht plaatsvindt)

1.    Binnen het bedrijf ontvangen die afdelingen uw gegevens, die zij nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook de door ons gebruikte opdrachtverwerkers (art. 28 AVG) kunnen gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën financiële diensten, IT-diensten, afdrukdiensten, telecommunicatie, advies en consulting en verkoop en marketing.

2.    Buiten het bedrijf kunnen indien nodig bedrijven uw gegevens ontvangen die ze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Onder deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonsgegevens (bijv. zijn:

 • belastingadviseurs, accountants, adviseurs
 • advocaten (geschillen, incasso, enz.)
 • technici/vaklui (onderhoud, reparaties)
 • transport- en logistieke bedrijven
 • incassobureaus
 • banken/financiële instellingen
 • kredietbureaus (SCHUFA, Creditreform)

 

3.    Duur van opslag of criteria voor het bepalen van de duur

Indien nodig verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld het starten en uitvoeren van een contract omvat. Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende verplichten inzake aangifte en documentatie, die in hoofdzaak voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) en de Duitse belastingdienst (AO). De daarin vermelde bewaartermijn en Documentatie bedragen zes tot tien jaar.
Ten slotte wordt de bewaarperiode ook beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) meestal 3 jaar, als de noodzaak van het behoud van bewijs bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure kunnen de verjaringstermijnen van het BGB bij de aanwezigheid van een gerechtelijke titel tot 30 jaar bedragen.
Na de beëindiging van het contract het verwijderen van de wettelijke bewaarvoorschriften volgt.
Indien het doel voor de opslag van de gegevens vervalt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd, zolang de wettelijke bewaarvoorschriften daar geen bezwaar tegen maken.

 

4.    Instructies betreffende de rechten van de betrokken personen

De volgende gegevensbeschermingsrechten zijn beschikbaar voor de betrokkene onder de AVG:

 • Recht op informatie volgens art. 15 AVG
 • Recht om onjuiste gegevens te corrigeren volgens art. 16 AVG
 • Recht op verwijdering volgens art. 17 AVG
 • Recht op beperking van verwerking volgens art. 18 AVG
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG
 • Recht op intrekking volgens art. 21 AVG


Voor de uitoefening van uw bovengenoemde rechten en de intrekking van een gegeven toestemming kunt u contact opnemen met de hierboven genoemde verantwoordelijke instantie.
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. U kunt dit recht afdwingen bij een regulator in de lidstaat waar u woont, op uw werkplek of in de plaats van de vermeende schending.
Voordat u contact opneemt met een bevoegde autoriteit voor een klacht, vragen wij u om deze kwestie te verduidelijken met onze medewerker voor gegevensbescherming.

Geplande gegevensoverdracht naar andere landen

Momenteel vindt er geen gegevensoverdracht naar andere landen plaats en dit is ook niet gepland voor de toekomst.

Vrijwilligheid en plicht om persoonsgegevens te verstrekken

Het doel van onze zakelijke relatie is om de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden en om de gerelateerde contractuele verplichtingen na te komen of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen we geen contract sluiten of uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

Voor de beslissing en uitvoering van de zakelijke relaties gebruiken we in principe niet uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

x