Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 
  1. nl
  2. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0)570-63 67 45
info(at)westfalengassen.nl
KvK 38020060
BTW-nummer: 0085.80.698.B0 1


Directie

Antoine De Boo


Verantwoordelijke in de zin van het persrecht

Antoine De Boo


Mediacontact

Gerianne Schiphorst, Tel. 0570-63 67 45


Databescherming en wettelijke informatie

Bij Westfalen Gassen Nederland BV speelt databescherming en -veiligheid een grote rol. Hieronder vindt u onze richtlijnen voor de omgang met beschermde en persoonlijke gegevens. Gelieve de volgende informatie aandachtig door te lezen.

Gedragscode van de Westfalen Groep

Gedragscode van de Westfalen Groep


1. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, tekeningen, geluids-, video- en animatiebestanden, alsook hun arrangementen worden beheerst door het auteursrecht en de overige wetten tot bescherming van de intellectuele eigendom. De inhoud van deze website of delen daarvan mogen niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Voor niet-commerciële doeleinden moet in die gevallen uitdrukkelijk gewezen worden op het auteursrecht van  Westfalen Gassen Nederland BV. Voor zover niets anders aangegeven is, zijn alle op de website van Westfalen Gassen Nederland BV genoemde merken, alsook alle logo's en emblemen wettelijk beschermde handelsmerken van Westfalen Gassen Nederland BV. Sommige websites van Westfalen Gassen Nederland BV kunnen ook beelden, merken, handelsmerken bevatten die beschermd zijn door auteursrechten van derden.


2. Cookies

Bij uw bezoek aan onze website worden individuele cookies geplaatst. Op de betrokken plaats wordt daar uitdrukkelijk op gewezen. U kunt het gebruik en de omvang van cookies door uw computerinstelling zelf bepalen. Cookies zijn een technisch middel dat het voor ons gemakkelijker maakt om de gebruikers te identificeren die al eerder contact met ons opgenomen hebben. De meeste browsers informeren u over cookies en wijzen u erop hoe deze vermeden, gewijzigd en/of geïdentificeerd en uitgeschakeld kunnen worden. Als u ervoor kiest om deze cookies te wissen, zou dat bij een toekomstig bezoek aan de website van Westfalen Gassen Nederland BV de gebruiksvriendelijkheid kunnen beperken.


3. Kinderen

Voor zover dwingende wettelijke bepalingen zulks vereisen, zal Westfalen Gassen Nederland BV enkel bewust persoonsgegevens van kinderen inzamelen indien en nadat er in dergelijke gevallen uitdrukkelijk op gewezen is dat het doorsturen van deze gegevens enkel met de toestemming van de ouders mag gebeuren, De persoonsgegevens van kinderen worden door Westfalen Gassen Nederland BV alleen gebruikt om de wettelijk vereiste toelating van de ouders te vragen, of worden ter bescherming van de kinderen gebruikt of doorgegeven.


4. Aansprakelijkheid

  1. Elke aansprakelijkheid voor dwalingen in feite of in rechte met betrekking tot gratis doorgegeven informatie, software en documentatie, in het bijzonder voor de juistheid, de foutloosheid, de afwezigheid van beschermings- en auteursrechten van derden, de volledigheid en/of de bruikbaarheid ervan – behoudens in geval van opzet of bedrog - is uitgesloten.

  2. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Westfalen Gassen Nederland BV uitgesloten, behoudens indien volgens dwingende wettelijke bepalingen aansprakelijkheid bestaat wegens opzet of grove nalatigheid, voor dood, lichamelijke verwondingen of aantasting van de gezondheid, wegens het overnemen van een kwaliteitsgarantie, wegens het arglistig verzwijgen van een gebrek of wegens de schending van essentiële contractuele verplichtingen. De gehoudenheid tot schadevergoeding is in alle geval beperkt tot de onmiddellijke schade, voor zover geen sprake is van opzet of grote nalatigheid.

 

5. Veiligheid

Om uw persoonsgegevens degelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, doorgeven, wissen, wijziging enz., treft Westfalen Gassen Nederland BV technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.


6. Hyperlinks

De websites van Westfalen Gassen Nederland BV bevatten koppelingen naar andere websites. Westfalen Gassen Nederland BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van die andere websites.

 

7. Databescherming

U kunt de websites van Westfalen Gassen Nederland BV in principe gebruiken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij krijgen enkel kennis van de naam van uw Internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de duur en de datum van uw bezoek en de pagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. Als gebruiker blijft u anoniem.
Persoonsgegevens worden bovendien alleen opgeslagen voor zover u deze vrijwillig heeft ingevuld en/of meegedeeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Westfalen Gassen Nederland BV voor zover en in de mate dat zulks noodzakelijk is. Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheden en bestuurlijke autoriteiten gebeurt alleen in uitvoering van dwingende wettelijke bepalingen. Westfalen Gassen Nederland BV zal uw persoonsgegevens bovendien niet aan derden doorgeven of verkopen. De medewerkers van Westfalen Gassen Nederland BV zijn tot de meest strenge vertrouwelijkheid verplicht. Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren en desgevallend te bevragen over de producten en diensten van Westfalen Gassen Nederland BV. De deelname aan dergelijke bevragingen is vrijwillig. Als u daarmee niet akkoord bent , zullen wij uw gegevens - na een vraag daartoe van uw kant – blokkeren.
Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet dd. 8.12.1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Westfalen Gassen Nederland BV garandeert dat deze gegevens niet aan derden meegedeeld zullen worden. Overeenkomstig de Wet dd. 8.12.1992 heeft u steeds recht tot toegang en verbetering van uw gegevens. Uw aanvraag daartoe kan u richten tot het onder punt 8 opgenomen adres.


8. Informatie en vragen

Als u vragen heeft over deze databescherming en de wettelijke informatie, bv. als u een inzage of actualisering wenst van uw persoonsgegevens, gelieve u dan tot het volgende adres te wenden:

Verantwoordelijke databescherming
Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20
7418 EW Deventer
info(at)westfalengassen.nl

x